TEAM STATIX

IMG_2223.JPG

Ruby

Boya

59717079253__BF19F279-2A47-470F-A5E5-517

Nat

PHOTO-2019-03-07-12-35-51_edited.jpg

© STATIX STUDIO

FOUNDED BY RUBY SERESIN & BOYA ADENIYI